Django truy cập hằng trong settings.py từ template

Khi phát triển website với Django, đôi khi chúng ta cần truy cập các hằng số được thiết lập trong file settings.py từ template. Tuy nhiên, Django chỉ cấp quyền truy cập cho một số ít các thiết lập mặc định. Bài viết này mô tả các truy cập cách thiết lập trong file settings.py từ template. Xem tiếp >> “Django truy cập hằng trong settings.py từ template”