Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân

Mời anh em lập trình tự do liên hệ làm online Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân. Mong muốn ứng dụng viết bằng Python 3, dễ dùng, chạy được trên Windows server.

Tên dự án

Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngân sách: $80 – $120

Xem tiếp >> “Dự án Viết ứng dụng lấy dữ liệu thông tin cá nhân”

Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com

Mời anh em lập trình tự do liên hệ làm online Dự án Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com. Mong muốn ứng dụng viết bằng Python 3, dễ dùng, chạy được trên Windows server.

Tên dự án

Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngân sách: $80 – $120

Xem tiếp >> “Dự án Viết ứng dụng web scraping dữ liệu từ shoprite.com”

Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án web scraping từ croydon.gov.uk

Mời anh em lập trình tự do liên hệ làm online Dự án web scraping từ croydon.gov.uk. Kỹ năng anh em cần có: Python3, Selenium.

Tên dự án

Web scraping từ croydon.gov.uk

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngân sách: $30 – $50

Xem tiếp >> “Dự án web scraping từ croydon.gov.uk”

Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án sửa giao diện cho website

Mời anh em lập trình tự do liên hệ làm online Dự án sửa giao diện cho website. Kỹ năng anh em cần có: PHP, Smarty, css, html, javascript.

Tên dự án

Sửa giao diện cho website PHP

Ngân sách: $30 – $250

Xem tiếp >> “Dự án sửa giao diện cho website”

Dự án mới từ etuannv's blog

Dự án download tập danh sách ảnh từ website

Mời anh em liên hệ làm thêm Dự án viết phần mềm download ảnh từ website về thư mục

Tên dự án

Phần mềm download ảnh từ website về thư mục

Ngân sách: $50

Xem tiếp >> “Dự án download tập danh sách ảnh từ website”