Scrapy chạy nối tiếp các spider

Với Scrapy, chúng ta có thể có nhiều spider trong một dự án. Bài viết dưới đây hướng dẫn các chạy nối tiếp các spider trong một dự án.

Mã nguồn dưới đây gồm 2 spider:

Spider 1 là geturl_spd là spider để lấy dữ liệu url của sản phẩm

Spider 2 là getdetail_spd là spider để lấy chi tiết sản phẩm từ url được lấy bởi spider 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *