Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx

Sau khi phát triển ứng dụng với Django, anh em sẽ có nhưu cầu triển khai ứng dụng chạy trên server. Bài viết này, xin ghi lại các bước triển khai ứng dụng Django lên máy chủ Ubuntu 16.04 với uWSGI và Nginx.

Xem tiếp >> “Triển khai ứng dụng Django trên Ubuntu 16.04 với uWSGI and Nginx”