Thiết lập placeholder riêng cho rangefilter

Django thiết lập placeholders khác nhau cho RangeFilter, DateFromToRangeFilter

Mặc định MultiWidget sẽ truyền tất cả các thuộc tính (attrs) cho các widget con. Vì vậy RangeFilter và DateFromRangeFilter sẽ hiển thị 2 input với các thuộc tính giống nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách thiết lập thuộc tính (placeholders) riêng cho từng input.

Xem tiếp >> “Django thiết lập placeholders khác nhau cho RangeFilter, DateFromToRangeFilter”